اطمینان بویینگ از یافتن راه حل قطعی برای مشکل باطری

????? ???? ???? ???