افزوده شدن 7 فروند هواپیمای جدید به ناوگان آسمان

????? ???? ???? ???