الزامات بازرگانی حفظ بقای ایرلاین‌ها پس از آزادسازی

????? ???? ???? ???