توافقات ژنو گامی مهم برای نوگرایی در صنعت هوایی است

????? ???? ???? ???