ورود دو فروند هواپیما ، تا پایان دی ماه

????? ???? ???? ???