امیدواریم هما واگذار شود/ قیمت ایران ایر در بورس؛ 1460 میلیارد تومان

????? ???? ???? ???