دلايل شرکت‌های هواپیمایی در زمینه بدهی‌شان توجیهی ندارد

????? ???? ???? ???