شرکت هواپیمایی کویت 25 فروند ایرباس می خرد

????? ???? ???? ???