مدیرعامل سازمان صنایع هوایی مطرح کرد لزوم تشکیل کمیته راهبردی قطعه‌سازی در ‌صنعت حمل و نقل هوایی

????? ???? ???? ???