ترکیه نوعی هواپیمای آموزشی ساخت داخل را آزمایش کرد

????? ???? ???? ???