خطوط هوایی آفریقا بیشترین حوادث هوایی جهان را دارند

????? ???? ???? ???