برنامه‌ریزی دولت برای آزادسازی همزمان نرخ‌ بلیت هواپیما و تعرفه فرودگاهی تا پایان سال

????? ???? ???? ???