پروازهای فرودگاه شهرکرد نیمه اول بهمن ماه از سر گرفته می شود

????? ???? ???? ???