برنامه‌ریزی قوی وجود پشتوانه تجهیزات گسترده در مرکز کنترل فضای کشور

????? ???? ???? ???