مه غلیظ دید افقی را در آبادان به 50 متر رساند

????? ???? ???? ???