فرسودگی ناوگان؛ عامل اصلی تاخیر پروازها/ مسافران از حقوق شان آگاه نیستند

????? ???? ???? ???