تاخير پرواز «تدبير» به فرودگاه «اميد»

????? ???? ???? ???