اهمیت نخستین پرواز غیرنظامی فرودگاه حلب

????? ???? ???? ???