پرداخت ۳۳۰ میلیون دلاری دولت به هما برای خرید هواپیما غیرقانونی است

????? ???? ???? ???