آمریکا قطعات هواپیماهای مسافربری فقط باید در اختیارˈایران ایرˈ قرار گیرد

????? ???? ???? ???