قیمت بلیت در ساعات و روزهای خاص باید متغیر باشد

????? ???? ???? ???