سپر خورشيدي براي محافظت از فضانوردان

????? ???? ???? ???