خوابيدن مسافران پرواز آسمان در فرودگاه!!

????? ???? ???? ???