سرپرست سازمان هواپيمايي کشوری تعیین شد

????? ???? ???? ???