ورود یک فروند RJ85 به ناوگان ماهان ایر - EP-MOS

????? ???? ???? ???