چین به ۱۰۰ هزار خلبان نیاز دارد

????? ???? ???? ???