فرزند آذربایجان، قهرمانی از سرزمین ایران

????? ???? ???? ???