حذف محدوديت معافیت پزشکی در اموزشگاه هاي خلباني

????? ???? ???? ???