ستاره شناسان تعداد واقعی کهکشان ها در جهان را مشخص کردند

????? ???? ???? ???