نوجوان آمریکایی پس از به هوش آمدن از کما به زبان اسپانیایی سخن گفت

????? ???? ???? ???