تجهیز ارتش روسیه به کلاه خودهایی برای کنترل هواپیماهای بدون سرنشین

????? ???? ???? ???