چطور خلبان هواپیماهای باربری پهن پیکر شویم؟ شرایط مسافری و باری متفاوت است؟

????? ???? ???? ???