ماهواره قاتل ساخت روسیه به دهانه های فوران واکنشی یونی مجهز خواهد شد

????? ???? ???? ???