خط تولید موتورهای هواپیمای مسافربری GP7000 و P4000 و CF6-80 و GE-90 بسته میشود

????? ???? ???? ???