گواهینامه frozen ATPL در خلبانی چیست؟

????? ???? ???? ???