میدان های مغناطیسی تأثیر بسزایی در شکل گیری ستارگان دارند

????? ???? ???? ???