مديرعامل ايران ايرتور: براي خريد هواپيما موانع اداري وجود دارد

????? ???? ???? ???