//ریشه ای ترین مشکل هواپیمایی به کدام یک از عوامل زیر باز می گردد؟ + نظرسنجي//

????? ???? ???? ???