6 نکته کوتاه درباره قطعنامه 1929

????? ???? ???? ???