PDA

???? ! ??? ?? ???? ????? ??? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? : سازه و آیروالاستیسیته 1. تمرکز تنش(stress concentration)
 2. ساختمان هواپیما (قسمت اوّل)
 3. بالزدن هوا پیما flutter
 4. نقش مواد در صنعت هوافضا به خصوص توربین ها
 5. سازه های نو
 6. انواع اتصال بال به بدنه هواپیما
 7. هواپیماها از چه ساخته می شوند؟
 8. سازه های دگردیس در صنعت هوایی
 9. اشنایی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک هواپیما
 10. آشنایی با سیستم های هیدرولیکی هواپیما
 11. ارابه فرود هواپیما (landing gear)
 12. تجزیه سطوح بال هواپیما + تصویر
 13. بهینه سازی ساختار Airframe های فلزی نظیر Wing Box / معرفی نرم افزار HyperSizer
 14. راهنمایی در مورد پدیده فلاتر
 15. مخازن سوخت هواپیما(Fuel Tanks)//اختصاصی ایروسنتر
 16. پره های درشت دانه(تک مولکولی)
 17. محاسبه پسا هواپیما در fortran 90
 18. سوال درباره مواد
 19. Airstairs
 20. ساخت نخستین دستگاه تست‌ ارابه‌ فرود جنگنده‌ ایران
 21. زلزله درست زیر پای شهروندان تهران است/ گفتگو با پدر علم زلزله شناسی ایران
 22. انتشار نقشه های مخفی قرن 20 توسط سازمان سیا