ايكائو در نظر دارد يك نفر داراي مدرك دانشگاهي در زمينه هواشناسي با تخصص در رشته هواشناسي يا تجربيات ومدارك معادل را براي تصدي سمت كارشناس منطقه اي هواشناسي در دفتر جنوب شرقي ايكائو در نايروبي كنيا براي يك دوره سه ساله استخدام كند.


بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور داوطلبان تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 26 مرداد مهلت دارند از طريق مديريت مربوط مدارك لازم را به معاونت برنامه ريزي و نظارت ارسال كنند.


متقاضيان بايد فرم ضميمه (FORM-144 ) را به همراه رزومه خود به زبان انگليسي تايپ و با الصاق يك قطعه عكس به نشاني الكترونيكي intl.co-op@airport.ir ارسال كنند.