اورژانس هوائي به فارس رسيد
.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: فارس دومين استان كشوربعد از تهران بود كه از سال گذشته به طب اورژانس هوائي تجهيز شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، هادي در نخستين كنگره اورژانس هوائي افزود: سابقه اين علم در جهان به جنگ دوم جهاني و در ايران به 5 سال پيش بازمي‌گردد، بنابراين در كشور ما يك علم نوپا محسوب مي‌شود.وي با بيان اينكه طي يك‌سال گذشته در استان فارس، تنها يك پايگاه راه‌اندازي شده است، گفت: پايگاه شيراز را با اجاره يك‌فروند بالگرد از نيروي هوائي سپاه‌ راه‌اندازي و تاكنون طي 185 پرواز، 255 مصدوم را به مراكز درماني منتقل شده‌اند.ايمانيه با بيان اينكه 40 مقاله و پوستر در ارتباط با اين همايش به دبيرخانه ارسال شده بود، خاطرنشان كرد: در پايان 24 مقاله برتر را انتخاب و به عنوان برتر معرفي خواهيم كرد.
دبير نخستين كنگره اورژانس هوائي كشور نيز گفت: اين علم يك علم جديد محسوب مي‌شود و هر علم جديدي با توجه به مختصات زماني و شرايط مكاني، نيازمند صرف انرژي و وقت براي توسعه است.منصور مسجدي با اشاره به حادثه‌خيز بودن ايران بر لزوم راه‌اندازي طب‌ هوائي و تجهيز استان‌هاي مختلف تاكيد و خاطرنشان كرد: هدف از برگزاري اين كنگره، ابتدا شناساندن اين علم و سپس ايجاد زمينه‌اي مناسب براي پرورش نيروهاي خلاق و مستعد است
www.tabnak.ir