طي حكمي از طرف رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور سيد عبدالمجيد حسيني روح الاميني به سمت مديركل فرودگاههاي استان هرمزگان منصوب شد.بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور وي جايگزين قاسم زاده شد كه پيش از اين در اين سمت فعاليت مي كرد.روح الاميني نيز پيش از اين انتصاب، مديركل فرودگاههاي استان كرمان بود.