فضانورداني كه مدت زيادي در فضا مي‌مانند، دچار بيماري‌ها و مشكلات استخواني مي‌شوند و قدرت استخوان‌هاي آن‌ها تحليل مي‌رود.

فارس : تحقيقات جديد انجام شده نشان مي‌دهد كه گذراندن چند ماه در فضا و شرايط بي‌وزني موجب بروز مشكلات استخوان در فضانوردان مي‌شود.

در اين مطالعات، محققان كلينيك كايو ميزان تراكم مواد معدني استخوان را در 28 فضانورد آمريكايي كه 24 نفر آن‌ها مرد و 4 نفر آن‌ها زن بودند و بين 95 تا 215 روز در فضا بودند، اندازه‌گيري كردند. تراكم مواد معدني استخوان باعث قدرت و قوت استخوان افراد مي‌شود.

تراكم مواد معدني استخوان اين 28 فضانورد قبل از رفتن به فضا و همچنين 33 روز بعد از برگشت به زمين، اندازه گرفته شده است. در ادامه اين تحقيقات ميزان تراكم مواد معدني استخوان 24 نفر از اين فضانوردان در 6 و 18 ماه بعد از برگشت به زمين اندازه‌گيري شده است.

اين اندازه‌گيري براي استخوان كل بدن از جمله رانف مچ دست و كمر ااين فضانوردان انجام شده است و ميزان تراكم مواد معدني استخوان فضانوردان با افرادي كه هرگز از سياره زمين بيرون نرفته‌اند مقايسه شد.

نتايج اين تحقيقات كه در مجله «HealthDay News» روز دوشنبه منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه ميزان تراكم مواد معدني استخوان در زماني كه فضانوردان به زمين باز مي‌گردندف خيلي كم‌تر از حد معمول و نرمال است.

ادامه اين تحقيقات نيز نشان مي‌دهد كه حتي 12 ماه بعد از برگشت فضانوردان نيز ميران تراكم مواد معدني استخوان آن‌ها به حد طبيعي و نرمال خود برنمي‌گردد.