اعلام امادگي چهل کشور براي تمديد پروتکل کيوتو درباره اب وهوا
.
يک مقام سازمان ملل امروز پنج شنبه اعلام کرد مقامات چهل کشور که در اندونزي گردهم امده اند براي اغاز گفتگوهاي تعيين کننده چارچوبي که پس از دوهزار ودوازده پروتکل کيوتو را تمديد مي کند اعلام امادگي کردند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بوگور (‌اندونزي) ايوو بوئر دبير کل کنوانسيون اصولي سازمان ملل متحد درباره تغييرات اب وهوايي اعلام کرد گفتگو کنندگان اماده هستند گفتگوهاي جدي را در بالي براي تدوين نظامنامه پس از سال دوهزار ودوازده درباره تغييرات اب وهوايي اغاز کنند.
اين مقامات در عين حال مشخص نکردند ايا قصد دارند در پروتکل کيوتو که نخستين دوره تعهد ان سال دوهزار ودوازده به پايان مي رسد باقي بمانند يا مايلند درباره يک پيمان جديد گفتگو کنند.
بوئر افزود اين نشست به اين نتيجه رسيد که گفتگوها بايد در بالي درباره پايه يک ديدگاه مشترک جديد در بلند مدت و يک هدف بلند مدت اغاز شود که مي تواند پاسخي که انچه باشد که جامعه علمي به ما گفته است .
.
iribnews.ir