درصد از بار اعزام زائران ايراني خانه خدا بر دوش فرودگاه مهرآباد
فرودگاه مهرآباد تهران با اعزام بيش از 40 درصد زائران ايراني خانه خدا ، ركورد بيشترين اعزام ها را در ميان فرودگاههاي حاج بري، به خود اختصاص داد.

بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور اين فرودگاه از آغاز عمليات اعزام زائران در روز 29 مهر ماه تا پايان عمليات اعزام در روز 21 آبان ماه موفق به انتقال 44907 زائر به عربستان شد.

اين تعداد زائر با 114 پرواز و توسط شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي، ماهان، سعودي و الوفير عربستان به فرودگاههاي جده و مدينه اعزام شدند.

اولين پرواز بازگشت زائران ايراني خانه خدا سي ام آبان ماه انجام خواهد شد.
منبع:شركت فرودگاه هاي كشور