اولين خروج فضايي خدمه ديسکاوري از ايستگاه فضايي بين المللي
.
دو فضانورد سفينه فضايي ديسکاوري امريکا امروز جمعه اولين خروج از پنج خروج پيش بيني شده خود را از ايستگاه فضايي بين المللي براي تعمير اين ايستگاه انجام دادند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، اسکات پارازينسکي و دوگ ويلاک از اتاق تقليل فشار ايستگاه فضايي بين المللي وارد فضا شدند و اين در حالي بود که انها بر فراز امريکاي جنوبي بودند.
خروج شش ساعته انها توسط پائولو نسپولي، فضانورد ايتاليايي از اژانس فضايي اروپا هدايت مي شد.
فضانوردان در اين خروج شش ساعته عمليات لازم را براي تعمير نقص يک انتن ايستگاه فضايي بين المللي انجام دادند.
فضانوردان همچنين سومين انتن خورشيدي ايستگاه فضايي بين المللي را نصب کردند و اين انرژي الکتريکي ايستگاه فضايي بين المللي را تا پنجاه درصد افزايش مي دهد.
خدمه يک پرواز سفينه ديسکاوري هرگز تا کنون در يک ماموريت خود پنج خروج از ايستگاه فضايي بين المللي را نداشتند. تمامي اين خروج ها سه ساعت به طول خواهد انجاميد.
کيرک شايرمن، معاون مدير ايستگاه فضايي بين المللي روز پنج شنبه گفت مقدار فعاليت هاي برنامه ريزي شده براي اين خروج ها بي سابقه است.
.
www.iribnews.ir