سازمان جهاني هواپيمايي کشوري ( ايکائو) و اهداف آن
.

ايکائو يا ICAOدر تاريخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظيم و امضا پيمان حمل و نقل هوايي مرسوم به پيمان شيکاگو تشکيل گرديد. اما موجوديت آن به طور رسمي در سال 1947 اتفاق افتاد و اولين جلسه آن در 6 مي 1947 تشکيل گرديد و در 28 مي اعضاء شورا انتخاب گرديدند. دولت ايران نيز در سال 1327 هجري شمسي رسماً به پيمان شيکاگو و در نتيجه به ايکائو پيوست.
پيمان شيکاگو در 96 ماده تدوين شده و در ضمن آن بر اصول کلي حقوق بين المللي و هوانوردي از جمله اصل حاکميت دولت ها بر قلمرو و تابعيت هواپيما تاکيد دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال كانادا ميباشد.