منشور ایکائو
.
اطمينان از رشد منظم و ايمن هواپيمائي كشوري بين المللي در سراسر جهان
تشويق صنعت و طراحي هواپيما براي مقاصد صلح جويانه
ترغيب توسعه خطوط هوائي،فرودگاه ها و تسهيلات هوانوردي براي هواپيمائي كشوري بين المللي
پاسخ به نياز مردم جهان به حمل و نقل هوائي ايمن ،منظم،كارا و با صرفه
جلوگیري از تضييع اقتصادي ناشي از رقابت مضره
حفظ حقوق دول عضو و تامين فرصت مساوي براي اعضاء براي برقراري سرويس هوائي بين المللي
از بين بردن تبعيض ميان كشورهاي عضو
افزايش ايمني پروازها در ناوبري بين المللي
ارتقاء عمومي همه ابعاد هوانوردي
و به طور كلي تعميم و توسعه كليه امور پشتيباني هواپيمائي كشوري بين المللي