پنجاه سال پيش اولين سگ به فضا فرستاده شد
.
اتحاد جماهير شوروي يک ماه پس از ارسال اسپوتنيک به مدار زمين ،سوم نوامبر سال هزار و نهصد و پنجاه و هفت يک قلاده سگ را به همراه يک ماهواره بزرگ به فضا فرستاد.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از مسکو اگرچه پايان اين ماموريت غم انگيز بود اما راه را براي پروازهاي سرنشين دار فضايي باز کرد.
همانند بسياري از ماموريتهاي فضايي روسها ،اين ماموريت نيز بسيار مرموز بود و پس از فروپاشي شوروي سابق بود که اهداف اين ماموريت کشف شد.
البته شوروي سابق براي ازمايش موشکهاي بالستيک تعداد زيادي سگ را به فضا فرستاده است.برخي از اين سگها در اين ماموريتها زنده مانده اند.
iribnews.ir